Drets d'autor

LLEI DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Relació d'articles i disposicions en relació a l'activitat fotogràfica recollits segons Reial decret legislatiu 1/1996, del 12 d'Abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=boe-a-1996-8930

- La propietat intel·lectual d'una obradartística correpon a l'autor pel sol fe de la seva creació.

Està integrada per drets de caràcter personal i patrimonial , que atribueixen a l'autor la plena disposició i el dret exclusiu a l'explotació de l'obra sense més limitacions que les establertes en la llei.

- Són objecte de propietat intel·lectual totes les creacions originals expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, actualment conegut o que s'inventi en el futur, comprenent-se entre elles les obres fotogràfiques i les expressades per procediment anàleg a la fotografia.

- Corresponen a l'autor els següents drets irrenunciables i inalienables:

 • Decidir si la seva obra ha de ser divulgada i en quina forma.
 • Determinar si tal divulgació ha de fer-se amb el seu nom, sota pseudònim o signe, o anònimament.
 • Exigir el reconeixement de la seva condició d'autor de l’obra.
 • Exigir el respecte a la integritat de l'obra i impedir qualsevol deformació, modificació, alteració o atemptat contra ella que suposi perjudici als seus legítims interessos o menyscapte a la seva reputació.
 • Modificar l'obra respectant els drets adquirits per tercers i les exigències de protecció de béns d'interès cultural.
 • Retirar l'obra del comerç, per canvi de les seves conviccions intel·lectuals o morals, prèvia indemnització de danys i perjudicis als titulars de drets d’explotació.

- Dret exclusiu d'explotació i les seves modalitats

Correponen a l'autor l'exercici exclusiu dels drets d'explotació de la seva obra en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, que no podran ser realitzades sense la seva autorització.

Reproducció

S'entén per reproducció la fixació directa o indirecta, provisional o permanent, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma, de tota l'obra o de part d'ella, que permeti la seva comunicació o l'obtenció de còpies.

Distribució

S'entén per distribució la posada a la disposició del públic de l'original o de les còpies de l'obra, en un suport tangible, mitjançant la seva venda, lloguer, préstec o de qualsevol altra forma.

Comunicació pública

S'entén per comunicació pública tot acte pel qual una pluralitat de persones pugui tenir accés a l'obra sense prèvia distribució d'exemplars a cadascuna d'elles.

Especialment, són actes de comunicació pública:

 • La projecció o exhibició pública de les obres.
 • L'emissió de qualsevol obra per radiodifusió o per qualsevol altre mitjà que serveixi per a la difusió sense fil de signes, sons o imatges.
 • La transmissió de qualsevol obra al públic per fil, cable, fibra òptica o un altre procediment anàleg, sigui o no mitjançant abonament.
 • La posada a la disposició del públic d'obres, per procediments amb filferro o sense fils, de tal forma que qualsevol persona pugui accedir a elles des del lloc i en el moment que triï.

Transformació

 • La transformació d'una obra comprèn la seva traducció, adaptació i qualsevol altra modificació en la seva forma de la qual es derivi una obra diferent.
 • Els drets de propietat intel·lectual de l'obra resultat de la transformació correponen a l'autor d'aquesta última, sense perjudici del dret de l'autor de l'obra preexistent d'autoritzar , durant tot el termini de protecció dels seus drets sobre aquesta, l'explotació d'aquests resultats en qualsevol forma i especialment mitjançant la seva reproducció , distribució, comunicació pública o nova transformació.

Col·leccions triades o obres completes

La cessió dels drets d'explotació sobre les seves obres no impedirà a l'autor publicar-les reunides en col·lecció triada o completa.

Independència de drets

Els drets d'explotació regulats en aquesta secció són independents entre si.

- Dret de participació

Els autors d'obres d'art gràfiques o plàstiques, com ara fotografies tindran dret a percebre del venedor una participació en el preu de tota revenda que de les mateixes es realitzi després de la primera cessió realitzada per l'autor.

El dret de participació és inalienable i irrenunciable

- Durada i còmput

Els drets d'explotació de l'obra duraran tota la vida de l'autor i setanta anys després de la seva mort o declaració de defunció.

- Transmissió inter vius

Els drets d'explotació de l'obra poden transmetre's per actes inter vivos, quedant limitada la cessió al dret o drets cedits, a les modalitats d'explotació expressament previstes i al temps i hàbit territorial que es determinin.

La falta d'esment del temps limita la transmissió a cinc anys i la de l'àmbit territorial al país en el qual es realitzi la cessió. Si no s'expressen específicament i de manera concreta les modalitats d'explotació de l'obra, la cessió quedarà limitada a aquella que es dedueixi necessàriament del propi contracte i sigui indispensable per a complir la finalitat d'aquest.

 1. Serà nul·la la cessió de drets d'explotació respecte del conjunt de les obres que pugui crear l'autor en el futur.
 2. Seran nul·les les estipulacions per les quals l'autor es comprometi a no crear alguna obra en el futur.
 3. La transmissió dels drets d'explotació no aconsegueix a les modalitats d'utilització o mitjans de difusió inexistents o desconeguts al temps de cessió.

- Formalització escrita

Tota cessió haurà de formalitzar-se per escrit. Si previ requeriment o fefaent, el cessionari incomplís aquesta exigència, l'autor podrà optar per la resolució del contracte.

- Cessió en exclusiva

La cessió en exclusiva haurà d'atorgar-se expressament amb aquest caràcter i atribuirà al cessionari, dins de l'àmbit d'aquella, la facultat d'explotar l'obra a exclusió d'una altra persona, comprès el propi cedent, i, excepte pacte en contra, les d'atorgar autoritzacions no exclusives a tercers.

- Cessió no exclusiva

El cessionari no exclusiu quedarà facultat per a utilitzar l'obra d'acord amb els termes de la cessió i en concurrència tant amb altres cessionaris com amb el propi cedent. El seu dret serà intransmissible.

- Transmissió de drets per a publicacions periòdiques

Els autors d'obres reproduïdes en publicacions periòdiques conserven el seu dret a explotar-les en qualsevol forma que no perjudiqui la normal de la publicació en la qual s'hagin inserit.

La remuneració de l'autor de les referides obres podrà consistir en una miqueta alçat.

- Accions i mesures cautelars urgents

El titular dels drets, sense perjudici d'altres accions que li corresponguin, podrà instar el cessament de l'activitat il·lícita de l'infractor i exigir la indemnització dels danys materials i morals causats.

- Cessament de l'activitat il·lícita

 • El cessament de l'activitat il·lícita podrà comprendre:

a) La suspensió de l'explotació o activitat infractora.

b) La prohibició a l'infractor de reprendre l'explotació o activitat infractora.

c) La retirada del comerç dels exemplars il·lícits i la seva destrucció.

d) La suspensió dels serveis prestats per intermediaris a tercers que es valguin d'ells per a infringir drets de propietat intel·lectual.

- Indemnització

1. La indemnització per danys i perjudicis deguda al titular del dret infringit comprendrà no sols el valor de la pèrdua que hagi sofert, sinó també el del guany que hagi deixat d'obtenir a causa de la violació del seu dret.

2. La indemnització per danys i perjudicis es fixarà , a elecció del perjudicat, conforme a algun dels criteris següents:

a) Les conseqüències econòmiques negatives, entre elles la pèrdua de beneficis que hagi sofert la part perjudicada i els beneficis que l'infractor hagi obtingut per la utilització il·lícita.

En el cas de mal moral procedió la seva indemnització, fins i tot no provada l'existència de perjudici econòmic. Per a la seva valoració s'atendrà les circumstàncies de la infracció , gravetat de la lesió i grau de difusió il·lícita de l'obra.

b) La quantitat que com a remuneració hagués percebut el perjudicat, si l'infractor hagués demanat autorització per a utilitzar el dret de propietat intel·lectual en qüestió.